Bonitační řád

I. Úvodní ustanovení

1. Bonitace je odborná chovatelská činnost, jejímž účelem je stanovit, do jaké míry odpovídá předvedený jedinec platnému standardu FCI. Účelem bonitace je podrobný popis exteriéru psa či feny písemně zaznamenaný, který je dále využíván k výběru chovného páru a významně přispívá ke zhodnocení úrovně chovu.

2. Podmínkou k pozdějšímu uchovnění je absolvování svodu mladých, který je povinný pro všechny jedince ve věku 7 − 18 měsíců. Svody mladých probíhají při každé bonitaci nebo individuálně po dohodě s poradcem chovu při české národní nebo mezinárodní výstavě viz. bod 5).

3. Uchovnění jedince bez absolvování svodu mladých je podmíněno podáním písemné žádosti s odůvodněním poradci chovu. Výjimku tvoří jedinci, kteří po dovršení 15 ti měsíců věku změnili majitele mimo svého chovatele a rodinné příslušníky majitele původního.

4. Termíny svodu mladých a bonitací budou stanoveny výborem v prosinci daného kalendářního roku pro rok následující v termínech Mezinárodních výstav 3x ročně.

5. Mimo tyto předem stanovené termíny je možno se dohodnout s poradcem chovu na svodu mladých resp. Bonitaci individuální. Výbor klubu nabídne v takovém případě žadateli jeden konkrétní termín, dle možnosti bonitační komise, v co nejbližší době od podání žádosti. Tento svod mladých/bonitace je podmíněn tím, že veškeré vícenáklady, které by tímto klubu CDC vznikly hradí v plné výši majitel svodovaného/bonitovaného jedince.

6. Bonitaci a svod mladých provádí tříčlenná komise, určená výborem CDC.

Jejími členy je vždy:

- rozhodčí pro exteriér plemene skotský jelení pes,

- poradce chovu,

- člen výboru nebo jím pověřený řádný člen CDC.

7. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu zapíše klub do průkazu původu psa (dále PP). Klub dále zajistí zapsání psa/feny do evidence chovných jedinců.

8. Věková hranice pro zařazení jedinců do chovu je:

Pes….......18 měsíců

Fena…….24 měsíců

Bonitovat je možno jedince po dosažení 15-ti měsíců věku, chovnost však je omezena věkovou hranicí viz. výše.

9. Přihlášky na bonitaci i svod mladých jsou vždy písemné a na předepsaném formuláři, vydaném CDC, který je volně ke stažení na internetových stránkách klubu. Přihlášky se zasílají nejpozději 3 týdny před konáním akce poradci chovu nebo jiné určené osobě. K přihlášce musí být přiložena i fotokopie PP.

10. Výsledky bonitací budou pro potřeby chovatelů zveřejňovány v klubovém časopise a na internetových stránkách klubu.

II. Všeobecná ustanovení

1. Výše poplatku za bonitaci podléhá schválení členskou schůzí.

2. Bonitační řád CDC se vztahuje i na dospělé chovné jedince (psy i feny) dovezené ze zahraničí.

3. Porušením výše uvedených ustanovení Bonitačního řádu CDC se chovatel nebo majitel vystavuje disciplinárnímu řízení.
Schváleno členskou schůzí v Kralupech nad Vltavou dne 28.3.2009

Převedeno na Směrnici č.4/2009 k Zápisnímu řádu dne 18.9.2009 výborem CDC dle Zápisního řádu CDC I/5.

Změna v odstavci I. bodu 4.,5. dle ustanovení Členské schůze dne 26.11.2011