Členské příspěvky, klubové poplatky a platby

I. Základní ustanovení

1. V souladu se stanovami Czech Deerhound Club ( dále jen CDC ) vydává CDC Směrnici Členské příspěvky, klubové poplatky a způsob platby, korespondence.

2. Realizací této Směrnice pověřuje členská schůze CDC výbor klubu.

3. Zodpovědnost za plnění Směrnice má jednatel a hospodář Klubu.

II. Členský příspěvek

1. Členský příspěvek je vybírán v souladu se stanovami CDC a členská schůze jej stanovila ve výši 500 CZK/ ročně za jednoho člena, člen ze zahraničí 35 EUR/ročně.

2. Pokud je členem Klubu rodinný příslušník člena CDC činí členského příspěvek 300 CZK /ročně, rodinnému příslušníkovi nejsou zasílány klubové tiskopisy.

3. Členský příspěvek je splatný k 28. únoru daného kalendářního roku.

4. Uchazeč o členství v Klubu hradí členský příspěvek v plné výši s příplatkem 100 CZK jednorázově na korespondenci, členský průkaz a to od 1.1. do 30.6. daného kalendářního roku a dále od 1.12. do 31.12. daného kalendářního roku s tím, že vstupní poplatek uhrazený v měsíci prosinci daného kalendářního roku je platný pro celý následující kalendářní rok. V období od 1.7. do 30.11. daného kalendářního roku činí členský příspěvek 300 CZK/ jeden nový člen.

III. Klubové poplatky

1. Klubové poplatky jsou zejména :

• Výstavní poplatky,

• Bonitační poplatky,

• Poplatky za tiskoviny,

• Poplatky za krycí listy,

• Poplatky za inzerci v klubových tiskovinách.

• Další nezbytně nutné poplatky

2. Klubové poplatky se dělí pro členy CDC a pro nečleny CDC. Důvodem rozdělení poplatků pro členy a nečleny je platba členských příspěvků členů CDC. Tyto členské příspěvky jsou využívané pro rozvoj a propagaci plemene skotský jelení pes. Klub prostřednictvím členské základny řídí chov tohoto plemene v České republice.

3. Klubové poplatky pro členy Klubu :

• Výstavní poplatek na klubové výstavy I. termín dle propozic
• Výstavní poplatek na klubové výstavy II.termín dle propozic
• Svod mladých řádný termín 200,-
• Svod mladých mimořádný termín 400,-
• Bonitační poplatek řádný termín 800,-
• Bonitační poplatek za bonitace bez svodu mladých příplatek + 200,-
• Bonitační poplatek mimořádný termín 1 600,- + náklady s akcí spojené
• Poplatek za vystavení krycího listu 250,-
• Kniha odchovů 0,-
• Kniha krytí 0,-

Poplatky na speciální výstavu jsou stejné pro všechny zúčastněné.

Poštovné a balné je stejné pro členy Klubu a nečleny Klubu.

IV. Variabilní symboly

Pro jednotlivé platby jsou stanoveny níže uvedené variabilní symboly :

Členský příspěvek 001
Členský příspěvek – rodinný příslušník 011
Nový člen 002
Výstavní poplatek na klubovou výstavu I. termín 003
Výstavní poplatek na klubovou výstavu II.termín 004
Svod mladých řádný termín platba v hotovosti
Svod mladých mimořádný termín platba v hotovosti
Bonitační poplatek řádný termín platba v hotovosti
Bonitační poplatek mimořádný termín platba v hotovosti
Poplatek za klubový zpravodaj - inzerce, ročenka 007
Poplatek za krycí list 008
Žádost o vydání krycích listů 009
Kniha odchovů 010
Kniha krytí 111

V případě že platbu provádí nečlen Klubu zařazuje plátce navíc před variabilní číslo číslici 1 a variabilní symbol je tak čtyřmístný.

V. Specifický symbol

Specifický symbol je členské číslo přidělené každému členu hospodářem CDC.

VI. Písemná korespondence

Veškerá písemná korespondence v rámci CDC je formou doporučených dopisů. Především se jedná o žádosti o krycí listy, stížnosti v rámci CDC.

Pokud si adresáti nevyzvednou doporučený dopis CDC, považuje CDC doporučený dopis za doručený. Rovněž tak pokud doporučený dopis vyzvedne rodinný příslušník nebo osoba trvale žijící v domácnosti.

V případě dobírky adresát hradí poštovné.

Počet dnů na vyřešení vnitro klubové korespondence s ohledem na možnost zjišťování informací např. v zahraničí je stanoven 25 pracovních dnů.

VII. Elektronická korespondence

Elektronická komunikace v rámci CDC je prostřednictvím emailové adresy cdc@cdc-deerhound.cz

VIII. Ustanovení přechodná a závěrečná

Klubové poplatky v rámci kontroly vrhu pro členy a nečleny CDC řeší samostatná směrnice Kontrola vrhu v podmínkách Czech Deerhound Clubu.

Tuto Směrnici č.1/2009 projednala a schválila členská schůze dne 12.09.2009

Klubové poplatky v tabulkovém přehledu (v Kč)

Číslo účtu Czech Deerhound Clubu 43-5172130277/0100

Název banky : Komerční banka Praha
Číslo účtu : 43-5172130277/0100
IBAN : CZ8801000000435172130277
SWIFT CODE : KOMBCZPPXXX
Majitel účtu : CZECH DEERHOUND CLUB,Ot. Březiny 682, Náměšť nad OslavouPoplatky ČMKU