STANOVY

CZECH DEERHOUND CLUB

1 Název, vymezení, sídlo působnosti

Czech Deerhound Club (zkratka CDC) je dobrovolná nezávislá a nepolitická zájmová organizace chovatelů, majitelů a příznivců psů plemene skotský jelení pes (scottish deerhound). Sídlem klubu je Česká republika, adresa: CDC, Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

Klub respektuje a řídí se řády FCI a ČMKU.

2 Účel a poslání klubu

a/ řídit čistokrevný chov plemene skotský jelení pes (scottish deerhound) a cílevědomě zlepšovat úroveň chovu nejen z hlediska exteriéru i povahových vlastností, ale především z hlediska zachování biologického a genetického zdraví jedince i celé populace;

b/ vést evidenci chovných jedinců a jejich odchovů, provádět kontroly odchovů;

c/ informovat členskou základnu a veřejnost o činnosti klubu, o stavu plemene a jeho propagaci;

d/ pořádat svody mladých, chovné svody, bonitace, klubové výstavy, dostihy a setkání přátel plemene;

e/ spolupracovat s ostatními chovatelskými kluby v ČR i v zahraničí s cílem zvyšování odborných znalostí;

f/ vzdělávat své členy v otázkách kynologických a etických, dbát na dodržování zákona o ochraně zvířat proti týrání.

3 Členství v klubu

3.1 Členem klubu se může stát každý občan ČR i jiného státu starší 18 let, příznivec plemene skotský jelení pes (scottish deerhound). Nezletilé osoby mohou být členy jen se souhlasem svých zákonných zástupců bez práva volit a být volen. Členové klubu jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení.

3.2 Členství řádné vzniká v klubu podáním přihlášky žadatele a uhrazením členského příspěvku ve stanovené lhůtě a výši na příslušné období. Čestné členství lze udělit rozhodnutím členské schůze. Čestní členové neplatí členské příspěvky a nemají práva řádných členů. Na členských schůzích mají hlas poradní.

3.3 Členství v klubu zaniká:

a) vystoupením člena z klubu oznámené písemně výboru CDC;

b) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě;

c) vyloučením pro závažné prokázané porušení povinností člena klubu, řádu FCI a ČMKU;

d) úmrtím člena.

3.4 Mezi základní práva člena klubu patří:

a) zúčastňovat se členských schůzí a jednání výboru klubu;

b) volit a být volen (po dosažení 18 let věku) do orgánů DK;

c) požívat všech výhod a služeb klubu, pokud člen plní podmínky pro tyto výhody stanovené;

d) podávat návrhy, náměty, dotazy a stížnosti orgánům klubu a dostávat zprávy o činnosti a hospodaření klubu;

e) odvolávat se proti rozhodnutí orgánů klubu a to do 15 dnů k revizní komisi nebo členské schůzi;

f) schvalovat vnitřní organizační předpisy klubu.

3.5 Mezi základní povinnosti člena klubu patří:

a) dodržovat stanovy a řády klubu a řídit se usneseními orgánů klubu

b) řádně plnit úkoly vyplývající z funkce v orgánech klubu, do které byl se svým souhlasem zvolen;

c) platit včas členský příspěvek ve stanovené výši a každoročně odeslat na adresu jednatele klubu řádně vyplněnou Registrační kartu člena s dokladem o zaplacení příspěvku;

d) oznámit výboru klubu neprodleně závažné změny, související s členstvím v klubu (změna adresy, jména, apod.);

e) podílet se na činnosti klubu, napomáhat realizaci jeho programu, dodržovat členskou kázeň a zákon o ochraně zvířat proti týrání;

f) dodržovat vnitřní organizační a chovatelské popř. další předpisy klubu.

4 Orgány klubu

Členové spravují svůj klub prostřednictvím orgánů, kterými jsou:

a) členská schůze;

b) výbor klubu;

c) kontrolní a revizní komise.

4.1 Členská schůze Členská schůze klubu je jeho nejvyšším orgánem. Tvoří ji shromáždění členů, které je usnášeníschopné za přítomnosti jedné třetiny členů s volebním právem. Jestliže se ve stanovenou dobu po zahájení schůze neshromáždí potřebná 1/3 členů, je po uplynutí 20 minut usnesení platné při jakémkoliv počtu přítomných hlasů (členů). Při každém běžném jednání je usnášení platné, je-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou přítomných členů.

Členskou schůzi svolává výbor klubu podle plánu a to nejméně jednou za rok písemnými pozvánkami alespoň 15 dnů předem.

Výbor klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to nejméně 1/3 členské základny doporučeným dopisem s podpisy členů, kteří jí požadují.

Do výlučné působnosti členské schůze patří:

a) volba výboru a revizní komise na další čtyři roky dle volebního řádu, se kterým je členská základna seznámena před vlastními volbami;

b) schvalovat změny a doplňky v ustanoveních klubu;

c) schvalovat změny a doplňky bonitačního a zápisního řádu;

d) schvalovat výši členských příspěvků, poplatků za svod, bonitaci a ostatních poplatků;

e) rozhodovat o zániku klubu a způsobu likvidace majetku;

f) schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření klubu a plán činnosti na další období;

g) projednávat a rozhodovat o všech důležitých otázkách činnosti klubu a členských záležitostech;

h) schvalovat čestné členy klubu.

Z jednání členské schůze provádí pověřený člen výboru zápis, tzv. Usnesení, které musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů. Usnesení musí být podepsáno 3 členy výboru, archivováno u jednatele klubu a následně zveřejněno na internetových stránkách klubu a klubovém zpravodaji.

4.2 Výbor klubu Výbor klubu je statutárním orgánem klubu. Jeho funkční období je čtyřleté a je volen členskou schůzí. Počet členů výboru je zásadně lichý a stanoven počtem 3 členů. Jménem klubu jednají předseda, př. jiný, výborem pověřený člen výboru. Výbor může během svého volebního období doplňovat své členy kooptací. Jakékoliv jednání v rozhodujících záležitostech uvedenými funkcionáři klubu musí být nejprve projednáno ve výboru klubu a může být přijato až po odsouhlasení výborem klubu.

Výbor klubu řídí činnost klubu v období mezi členskými schůzemi a přísluší mu zejména:

a) připravovat a svolávat členské schůze a zajišťovat jejich usnesení;

b) přijímat členy klubu, vydávat členské průkazy, vést členskou evidenci a vést zápisy z členských schůzí;

c) vést účetní evidenci o hospodaření, příjmech a výdajích klubu;

d) informovat členskou základnu o činnosti klubu a jednáních na členských schůzích;

e) projednávat a schvalovat rozhodnutí poradce chovu;

f) organizovat svody, bonitace, klubové a speciální výstavy plemen;

g) delegovat rozhodčí exteriéru na bonitace, klubové a speciální výstavy;

h) doporučovat rozhodčí exteriéru na národní a mezinárodní výstavy;

i) projednávat s organizací, která zastupuje kynologii v ČR v FCI veškeré záležitosti týkající se plemene skotský jelení pes (scottish deerhound).

Za svoji činnost je výbor zodpovědný členské schůzi. Schází se minimálně 4x za rok.

4.3 Kontrolní a revizní komise (KRK)

a) sestává ze 3 členů klubu, kteří jsou voleni členskou schůzí;

b) členem KRK nesmí být člen výboru;

c) volební období členů KRK jsou čtyři roky. Žádný z členů KRK nesmí být v rodinném nebo úzce příbuzenském vztahu se členy výboru klubu;

d) KRK se schází minimálně jedenkrát ročně;

e) KRK kontroluje veškerou činnost a hospodaření klubu, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi klubu

f) členové KRK mají právo se zúčastňovat jednání výboru klubu s hlasem poradním;

g) je první instancí, ke které se člen klubu může v odůvodněných případech odvolat proti rozhodnutí výboru CDC.

4.4 Proti rozhodnutí jednotlivých funkcionářů klubu má člen právo odvolat se k výboru klubu. Proti rozhodnutí výboru klubu mají obě strany právo se odvolat ke KRK a členské schůzi klubu.

5 Hospodaření klubu

5.1 Hospodaření klubu se řídí základními právními předpisy, účtování se provádí formou stanovenou zákonem. Veškerý movitý a nemovitý majetek získaný klubem je v jeho vlastnictví a jeho správu zajišťuje výbor klubu. Na hospodaření dohlíží KRK, která předkládá pravidelně zprávu členské základně. Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním. Dispoziční právo s finančními prostředky a majetkem klubu má jednatel klubu a jím pověření členové výboru CDC.

5.2 Majetek klubu je tvořen zejména:

a) členskými příspěvky;

b) poplatky z chovných svodů, svodů mladých a bonitací;

c) zisky z výstav;

d) výnosy z hospodářské činnosti klubu;

e) příspěvky, sponzorskými dary a odkazy;

f) úroky z běžného účtu;

g) movitostí a nemovitostí klubu.

5.3 Při zániku klubu rozhodne o naložení s majetkem a finančními prostředky členská schůze.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Schvalování základních opatření, norem klubu a kárných opatření lze hlasováním členské schůze, přičemž ke schválení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

6.2 Zrušení klubu musí být schváleno na členské schůzi nejméně 2/3 většinou všech přítomných členů a členská schůze musí být svolána s předstihem nejméně šest týdnů před konáním s tím, že na pozvánce musí být výslovně uvedeno, že bude jednáno o zrušení klubu.

6.3 Pokud doplňky a změny mění charakter Stanov (např. změna působnosti, sídla, názvu klubu apod.) musí být tyto změny potvrzeny MV ČR, aby nebyla porušena právní subjektivita klubu. Ostatní změny budou provedeny číslovanými dodatky.

6.4 Normy klubu musí být v souladu s předpisy ČMKU a FCI.

6.5 Problematika výslovně neřešená Stanovami CDC se řídí předpisy a řády ČMKU a FCI.